Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Δυναμικό Πελματογράφημα

Το πελματογράφημα, ή βαροποδομετρία όπως επιστημονικότερα και πιο δόκιμα ονομάζεται, αποτελεί μια ειδική εξέταση η οποία μετρά τα φορτία που δέχεται το πέλμα κατά τη στάση ή τη βάδιση. Η μέτρηση κατά την όρθια στάση, ονομάζεται στατικό πελματογράφημα, ενώ η μέτρηση των φορτίων κατά τη βάδιση ονομάζεται δυναμικό πελματογράφημα. Το δεύτερο αποτελεί επιστημονικά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο για να καταγραφούν διαταραχές στη βάδιση και παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό.

Το βασικό εργαλείο που θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε στη σωστή διάγνωση και να συστήσουμε την κατάλληλη θεραπεία είναι ο πελματογράφος: Μία πλατφόρμα, η οποία συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου ο ασθενής θα κληθεί είτε να σταθεί (στατική μελέτη) είτε να περπατήσει (δυναμική μελέτη) και θα καταγράψει με ακρίβεια την κατανομή των δυνάμεων-πιέσεων που ασκούνται σημειακά στα πέλματά του.

Λογισμικό

Το πρόγραμμα Milletrix είναι το μοναδικό στο είδος του παγκοσμίως και εξελίχθηκε βασιζόμενο στη πιο αναβαθμισμένη κλινική εμπειρία διεθνώς και χρησιμοποιώντας τις πιο πολύπλοκες μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων.

Στατική μελέτη

Ο Στατικός Έλεγχος αποτελεί το μέσο αποτέλεσμα των σωματικών ταλαντώσεων εκφρασμένο σε 10 διαφορετικές χρωματικές κλίμακες και ως ποσοστό επί τη μέγιστη τιμή του βάρους (M). Η γραμμική προεκβολή του κέντρου βαρύτητας του σώματος (C) προσδιορίζει τις κινήσεις μπρος-πίσω του κορμού, ενώ η γραμμική προεκβολή των ποδιών (S-D) υπολογίζει τις αποκλίσεις του ισχίου του ασθενή εκφρασμένες σε μοίρες που εναλλάσσονται. Η εξέταση ολοκληρώνεται με τις αριθμητικές τιμές της ανύψωσης και πτώσης του πέλματος, υπολογισμένες και οι δύο συνολικά (για κάθε πόδι) και ανά τμήματα (σχετικά με το πίσω μέρος του πέλματος, το μεσαίο και το μπροστινό τμήμα) κατά την εφαρμογή στατικών και δυναμικών εκτιμήσεων.

Δυναμική μελέτη

Το περπάτημα καθορίζεται από την προοδευτική καταγραφή των διαφόρων στιγμιότυπων πίεσης με την ανάγνωση του κεντρικού σημείου πίεσης κατά την επαφή κάθε πέλματος στον κύλινδρο ανά λεπτό και το σχετικό αποτέλεσμα για το βήμα.

Η εικόνα παρουσιάζεται συνολικά και δίνει, επιπλέον, άμεσες απεικονίσεις των διαφόρων δυναμικών παραμέτρων του ασθενή, οι οποίες αποδίδονται με τις αντίστοιχες τιμές κατά την ολοκλήρωση του κύκλου βάδισης, αποτυπώνοντας τις περιόδους επαφής/απελευθέρωσης/έκτασης του ποδιού, την ταχύτητα, των αριθμό των βημάτων ανά λεπτό, το μήκος, την επιφάνεια, το πίσω μέρος του πέλματος, την κορύφωση της καμπύλης, το γεωμετρικό κέντρο της βαρύτητας κτλ.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αξιολογούνται από τον φυσικοθεραπευτή ο οποίος καταγράφει και τις δικές του παρατηρήσεις από τον ασθενή, σχεδιάζοντας τον καλύτερο τύπο ορθωτικών πελμάτων για τις ανάγκες του.

Ορθωτικά πέλματα

H κατάληξη της του πελματογραφήματος είναι η κατασκευή ειδικών πελμάτων έσω υποδήματος, των οποίων η δράση είναι ορθωτική και όχι απλά ανακουφιστική. Σκοπός του πέλματος που κατασκευάζεται ειδικά για τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή ξεχωριστά, είναι να διορθώσει προοδευτικά τον τρόπο μεταβίβασης του βάρους του σώματος από το πέλμα προς το έδαφος.